1. Postanowienia wstępne
– Serwis Audiobazar.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
– Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę AKM Media na rzecz Użytkowników usługi polegającej na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń sprzedaży, kupna i wymiany w Serwisie Audiobazar.pl
– Warunkiem skorzystania z funkcjonalności serwisu Audiobazar.pl jest użycie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w jedną z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych.

2. Definicje
– Operator – właściciel serwisu
– Serwis – serwis internetowy Audiobazar.pl dostępny pod adresem https://audiobazar.pl prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z usług.
– Konto użytkownika – część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu za pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu,
– Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
– Ogłoszenie – stworzone przez zarejestrowanego Użytkownika Ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna bądź wymiany instrumentu, sprzętu audio, hifi, usługi etc. zamieszczone w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
– Towar – rzecz lub usługa oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
– Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu
– Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony.
– Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Operatora.
– Komunikator – alternatywny w stosunku do tradycyjnych wiadomości e-mail system wymiany wiadomości służący do komunikowania się pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu,
– Cennik – zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu. Cennik stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Zasady działania serwisu
– Działanie Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości bezpłatnej publikacji Ogłoszeń w Serwisie; bezpłatnego przeglądania Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie; bezpłatnego zakładania konta Użytkownika w Serwisie; bezpłatnym kontaktowaniu się z innymi Użytkownikami Serwisu za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu wiadomości zwanym dalej Komunikatorem; płatnej możliwości promowania Ogłoszeń opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie

Rodzaj i wysokość opłat określa Cennik, który jest Załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

4. Ogólne warunki korzystania z serwisu
– Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani.
– Użytkownik sam ustala treść Ogłoszenia. Treść ogłoszenie musi być zgodne ze stanem faktycznym.
– Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników internetu.
– Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru
– Publikacja Ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatna.
– Operator dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny nieprzerwanie w sposób ciągły, jednocześnie zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane aktualizacjami oprogramowania, naprawą błędów i innymi pracami konserwacyjnymi, a także w innych przyczyn niezależnych od Operatora o czym w miarę możliwości będzie informować poprzez umieszczenie komunikatu na stronie Serwisu i stronach społecznościowych Operatora
– Operator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług odpłatnych wynosiły nie więcej niż 10% czasu za jaki została ona opłacona.
– Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowanie treści i zdjęcia gwarantując, że przedstawiają one stan faktyczny oferowanego Towaru, są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem a ich publikacja nie narusza niczyich praw (w tym praw Operatora, Regulaminu, praw osób trzecich a w szczególności praw autorskich)
– Treść Ogłoszenia powinna w sposób bezpośredni nawiązywać do oferowanego Towaru, opisywać go dokładnie i rzetelnie oraz nie wprowadzać innych Użytkowników w błąd jeśli chodzi o jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, markę czy producenta.
– Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie są zobowiązani do bezpiecznego przechowywania danych dostępowych do Serwisu tj. loginu i hasła uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
– Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane przez Użytkowników i nie będzie brał udziału w sporach powstałych pomiędzy nimi.
– Transakcje jak i wszelkie płatności odbywają się bezpośrednio między Użytkownikami bez udziału Operatora

5. Ogólne zasady publikacji ogłoszeń
– Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji.
– Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
– Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie wymaga rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza poprzez podanie preferowanej nazwy Użytkownika, aktualnego adresu e-mail do którego Użytkownik ma dostęp, hasła a także akceptacji postanowień Regulaminu i polityki prywatności. Użytkownik może uzupełnić swój profil podając dodatkowo imię, nazwisko, nr telefonu, link do swojego profilu na platformie facebook i soundcloud, opis oraz lokalizację.
– Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Serwisu
– W celu aktywacji konta Użytkownik powinien kliknąć w link aktywacyjny w wiadomości przesłanej przez Operatora na adres e-mail podany podczas rejestracji
– Utworzenie konta obok aktywacji daje Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń a także Komunikatora zawierającego wszystkie wymienione wiadomości z innymi Użytkownikami Serwisu
– Zawarcie umowy z Operatorem następuje w momencie dodania pierwszego Ogłoszenia w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie
– Użytkownik może posiadać jednocześnie tylko jedno konto w Serwisie
– Za pośrednictwem konta Użytkownik może; zarządzać wszystkimi swoimi ogłoszeniami (edytować je, usuwać, promować), modyfikować dane (w tym hasło), przeglądać ogłoszenia przez niego obserwowane, przeglądać opinie, przeglądać i pobierać rachunki a także przeglądać i odpisywać na wiadomości innych Użytkowników za pomocą Komunikatora
– Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć konto, rozwiązując tym samym umowę z Operatorem. Usunięcie konta wymaga kliknięcie odpowiedniego przycisku w panelu Użytkownika po zalogowaniu i potwierdzenia wyboru. Uwaga! Operacji tej nie można cofnąć!
– W przypadku, gdy do usunięcia konta Użytkownika dojdzie przed zakończeniem okresu promowania Ogłoszenia, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana

6. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń
– Dodanie ogłoszenia następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach Serwisu Audiobazar.pl przez uzupełnienie przynajmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe tj. tytuł, rodzaj ogłoszenia, cena, stan, opis, kategoria. Pozostałe pola są obligatoryjne.
– Operator zastrzega prawo do zmiany kategorii Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia, że Towar został umieszczony w niewłaściwej kategorii lub podkategorii oraz w przypadku rozbudowy Serwisu o nowe kategorie Ogłoszeń a także nazwy i opisu jeżeli naruszają one postanowienia Regulaminu.
– Użytkownik po opublikowaniu Ogłoszenia może edytować Ogłoszenie z poziomu panelu Użytkownika w sekcji „Twoje ogłoszenia” wybierając opcję „Edytuj ogłoszenie”.
– Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru
– Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Ogłoszenia, jeżeli stwierdzi, że Ogłoszenie zostało zdublowane lub też dodane wielokrotnie.
– Emisja każdego rodzaju Ogłoszenia tj. sprzedam, kupię, zamienię trwa przed okres 30 dni i rozpoczyna się w momencie dodania go do Serwisu.
– Po dodaniu Ogłoszenia, Użytkownik nie ma możliwości zmiany Kategorii do jakiej jest przypisane
– Podczas emisji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z jednej z trzech opcji promowania ogłoszenia tj. wyróżnienie, top oferta, super oferta oraz przedłużenia jego emisji „podbicie”. Szczegółowy opis wraz z cennikiem określa Załącznik do niniejszego Regulaminu.
– Ogłoszenie prócz sprzedaży może dotyczyć również kupna lub zamiany.
– Wpisanie w polu „cena” podczas dodawania Ogłoszenia kwoty 0zł powoduje wyświetlenie tekstu „Do uzgodnienia” w miejscu gdzie standardowo wyświetlana jest cena Towaru.
– Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie Ogłoszeń zawierających lub prezentujących:
a) Pornografię, wulgaryzmy, treści nieobyczajne
b) Odnośników do innych stron (chyba że jest to konieczne np. specyfikacja Towaru na stronie producenta)
c) Treści naruszające dobra osobiste osób trzecich
d) Chronionych prawem autorskim tekstów mających w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych charakter utworu za wyjątkiem prawa cytatu.
e) Treści o charakterze rasistowskim, godzących w wolność wyznaniową, propagujących ustrój totalitarny
f) Treści mających znamiona przestępstwa lub wykroczenia przeciw porządkowi publicznemu, naruszających prawa prywatne a także zachęcające do działań uznanych za nielegalne.

Każdy Użytkownik, który natrafi na wyżej wymienione naruszenia Regulaminu, niezwłocznie winien zgłosić taki fakt Operatorowi wraz z podaniem miejsca i czasu publikacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: audiobazar@audiobazar.pl

7. Odpowiedzialność
– Wszelkie koszty i ryzyko związane z zawieraniem transakcji sprzedaży, kupna i zamiany spoczywa wyłącznie na Użytkowniku korzystającym z Serwisu
– Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem
b) stan, jakość i legalność oferowanych Towarów oraz za rzetelność opisów a także zdolność Użytkowników do sfinalizowania transakcji.
c) brak zainteresowania Towarem przedstawionym w Ogłoszeniu
d) realizację obowiązków Użytkownika wynikających z przysługującej rękojmi lub gwarancji dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia
e) nieprawidłowe działanie systemów informatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora
f) szkody powstałe w wyniku usunięcia konta Użytkownika w wyniku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu
g) szkody powstałe w wyniku udostępnienia dostępu do konta poprzez przekazanie ich osobom nieuprawnionym
h) szkody powstałe w wyniku uzyskania dostępu do loginu i hasła, adresu e-mail Użytkownika przez nienależyte zabezpieczenie tych danych przez Użytkownika
– Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia oraz blokady lub usunięcia konta Użytkownika jeżeli stwierdzi, że ten naruszył postanowienia Regulaminu publikując Ogłoszenia zawierające treści:
a) powszechnie uznane za obraźliwe
b) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
c) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora i jego partnerów
d) wprowadzające w błąd

8. Promowanie ogłoszeń
– Płatności za usługi płatne obsługiwane są przez operatora płatności Dotpay tzw. przelew on-line
– Użytkownik ma możliwość przedłużenia emisji Ogłoszenia poprzez wykupienie opcji „Podbicie”, która aktualizuje datę utworzenia Ogłoszenia do aktualnej, zachowując datę ważności. Może być stosowane tylko raz na ogłoszenie.
– Użytkownik ponadto może wykupić promocję Ogłoszenie na kilka różnych sposobów:
a) Wyróżnienie – sprawi, że Twoja oferta będzie wyróżniać się na tle innych poprzez umieszczenie na kontrastowym tle. Opcję wyróżnienia można wykupić na 7, 14 i 30 dni
b) Top oferta – Przesuwa Ogłoszenie na początek listy, zachowując jego aktualną pozycję. W przypadku dużej ilości ofert ich wyświetlanie jest losowe, więc wszyscy otrzymują taką samą ekspozycję. Opcję wykupić na 7, 14 i 30 dni
c) Super oferta – Wyświetla wstęgę „Wyróżnione” na tle zdjęcia. Opcję wykupić na 7, 14 i 30 dni

Rodzaj i wysokość opłat określa Cennik, który jest Załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

9. Postępowanie reklamacyjne
– Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji na niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych przez Operatora w terminie 14 dni po upływie emisji Ogłoszenia lub w dniu w którym emisja powinna się zakończyć
– Reklamację należy składać na adres audiobazar@audiobazar.pl lub w formie listu poleconego na adres: Audiobazar.pl, ul. Piłsudskiego 39/53, 43-100 Tychy
– Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, adres URL ogłoszenia którego reklamacja się tyczy oraz uzasadnienie reklamacji i co za tym idzie konkretne żądania związane ze złożona reklamacją.
– Operator może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o uzupełnienie danych bądź informacji jeżeli będą one niekompletne przed rozpoczęciem jej rozpatrywania.
– Operator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Po tym czasie poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.
– W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika mówiącej o zwrocie całości bądź części pobranej opłaty za usługę, kwota zostanie zwrócona na podany przez Użytkownika numer konta bankowego.

10. Prawo odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy tj. utworzenia konta lub publikacja Ogłoszenia, Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, Użytkownik winien poinformować Operatora o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: audiobazar@audiobazar.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej:

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku gdy Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownik (gdy dokonał on aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Audiobazar.pl
ul. Piłsudskiego 39/53
43-100 Tychy
audiobazar@audiobazar.pl

Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenie usług w ramach Serwisu Audiobazar.pl. Data zawarcia umowy …………………………………………

11. Postanowienia końcowe
– Regulamin jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie Serwisu Audiobazar.pl
– Operator zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego Regulaminu
– O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Audiobazar.pl. Do Ogłoszeń opublikowanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili publikacji Ogłoszenia.
– O zmianie Regulaminu Użytkownicy mogą zostać dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji odnośniku do treści nowego Regulaminu
– W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez właściwe polskie sądy powszechne
– Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
– W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
– Użytkownicy mają możliwość do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr istnieje skorzystanie z unijnej platformy internetowej ODR, będącą punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załączniki do regulaminu
– Cennik promowania i odświeżania Ogłoszeń

7 dni 14 dni 30 dni
Podbicie
Wyróżnienie
Top oferta
Super oferta